วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Present Participle (การเติม ing)


Present Participle

Present participle คือรูปกริยา base form เติม - ing เป็นรูปกริยาที่ใช้กับประโยค continuous tenses เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่หรือยังไม่สิ้นสุด เช่น I am reading a book now. ฉันกำลังอ่านหนังสือในขณะนี้
ตัวอย่าง ลักษณะรูปกริยา present participle
base form simple past past participle
present participle
buy bought bought buying
dig dug dug digging
do did done doing

* Present Participle เป็นรูปกริยาที่ใช้กับ Continuous Tenses และ Perfect Continuous Tenses ตัวอย่างเช่น

-I am rowing a boat.ฉันกำลังพายเรือ
-We have been sitting up here for three hours.เรานั่งอยู่บนนี้เป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้ว
-She is jumping into the pond?หล่อนกำลังกระโดดลงในสระน้ำ


หลักการเติม – ing

1. กริยาที่ลงท้ายด้วย –e ตัวเดียวให้ตัด –e ออกก่อนแล้วเติม –ing เช่น

arrange => arranging, give => giving, live => living, arise => arising

ยกเว้น คำกริยาที่มีพยางค์เดียว (monosyllabic verbs) ที่ลงท้ายด้วย –ye, -oe หรือ –nge ไม่ต้องตัด –e ออก แต่เติม –ing ได้เลย เช่น

age => ageing, dye => dyeing, singe => singeing, hoe => hoeing

หรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย –ee ก็สามารถเติม –ing ได้เลย เช่น

agree => agreeing, see => seeing

2. คำกริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียวและมีตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อนแล้วค่อยเติม –ing เช่น

get => getting, sit => sitting, stop => stopping, run => running, rid => ridding

3. คำกริยาที่มีสองพยางค์หรือมากกว่า ที่มีพยางค์สุดท้ายมีสระตัวเดียวและลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียว ซึ่งออกเสียงหนักที่พยางค์ท้าย ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวแล้วเติม –ing เช่น

admit => admitting, begin => beginning, reset => resetting
ยกเว้น แต่ถ้าไม่ออกเสียงหนักที่พยางค์ท้ายก็ไม่ต้องเพิ่มตัวสะกด ให้เติม –ing ได้เลย เช่น

appeal => appealing, visit => visiting, enter => entering, develop=> developing

4. คำกริยาที่ลงท้าย –l, -m และ -p ก่อนเติม –ing สามารถเพิ่ม หรือไม่เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายก็ได้ เช่น

travel => traveling หรือ travelling, program => programing หรือ programming,

worship => worshiping หรือ worshipping

5. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย –y ให้เติม –ing ได้เลย เช่น

carry => carrying, cry => crying, try => trying, overlay=> overlaying
6. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย –ie ให้เปลี่ยน –ie เป็น –y แล้วเติม – ing เช่น die => dying lie => lying
7. ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย –c ให้เปลี่ยน –c เป็น –ck แล้วเติม –ing เช่น

panic => panicking, picnic => picnicking


กิจกรรมที่ 5 ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบตนเองเรื่อง Present Participle
Your score is 0%.Some of your answers are incorrect. Incorrect answers have been left in place for you to change.
Check
1. What have you been ?(do)

2. You should not talk while you are .(eat)

3.Why aren' t you ?(drink)

4.Where are you tonight?(stay)

5. I'm out for dinner.(go)

6. By this time tomorrow, I 'll be to Bangkok.(fly)

7.She must be ! I do not believe her.(joke)

8.Will you be the Internet tonight?(use)

9. Hurry up! The train will be any time.(leave)1

0.We will be at Ubon International Airport by 10 o' clock.(land)
Check

ไม่มีความคิดเห็น: